Tuleohutuse tagamine vanglas

iDevice ikoon Eessõna
Tulekahju vanglas võib kahtlemata lugeda erakorraliseks sündmuseks. Tulekahjusi võib üldistades tekkida kahel põhjusel - õnnetusjuhtumina või siis süütamise tagajärjel. Iseenesest mõlemal põhjusel tekkivat õnnetust võib ennetada, näiteks vähendades vangidele süütamisvahendite kättesaadavust ja samas tõsta järelevalve efektiivsust, millega saaks minimaliseerida tahtlike süütamiste võimalusi. Nii saame ennetada või vähendada tulekahju, mille põhjuseks võib olla vangi tahtlik tegevus.
 
Õnnetusjuhtumina süttinud tulekahjusid saame aga vältida peamiselt vangla tuleohutusnõudeid täites. Kui näiteks remonttöid, kus tekib erinevate materjalide süttimise oht, teostada ohutul viisil ja alati regulaarselt kontrollida tuleohtu sisaldavate aparaatide või seadmete töökorrasolekut jne., siis nii saame minimaliseerida tulekahjude ohtu õnnetusjuhtumite tagajärjel. Seda teemaderingi, mis aitavad tuleõnnetuste riske vähendada, nimetatakse tuleohutuse tagamiseks.
Tuleohutuse tagamist vanglas ei saa alahinnata, sest kõik tulega seotud on alati kõrgeks turvariskiks. Väikseimgi põleng võib vanglas tuua endaga kaasa tõsiseid tagajärgi, raskematel juhtumitel isegi inimohvreid vangide ja vanglateenistujate näol. Põlengute tagajärjel on materiaalne kahju tavaliselt vältimatu.

Vanglateenistujate vastutus vanglate tuleohutuse järgimisel ja järelvalvel on ametnike tööülesanne, millest ei tohi hetkekski kõrvale kalduda. Vangla argipäevarutiinis on valvur sageli just see, kes esimesena peab alustama päästmistegevusi - olgu vanglas siis tegemist ükskõik mis tulega või tuleta seotud vahejuhtumiga.

Tuleohutuse tagamine koosneb mitmest alaosast, mis kogumis tagab vanglas turvalise töö- ja elukeskkonna. Vangla töö- ja elukeskkond nõuab jätkuvat valvelolekut ja kontrolli, normaalse tuleohutuse töörutiin saavutatakse ja tagatakse just valmisolekuga, kus ohuolukorra sündides ei tohiks jääda mõtlema, et „mis ma nüüd küll teen?".

Vanglas toimuva tulekahju tagajärjed võivad olla ülirasked. Vanglateenistus on kohustatud tagama vanglas viibivate isikute julgeoleku ja kahtlemata kuulub sellesse valdkonda ka tuleõnnetuste vältimine. Õppematerjali autor loodab, et lisaks Sisekaitseakadeemia Justiitskolledži õppuritele, leiavad selle õppematerjali ka juba teenistusesse asunud vanglaametnikud, sest mitte kunagi ei ole hilja õppida juurde midagi uut ja vajalikku!