Päästeteenistuse tegevus vanglas

iDevice ikoon Kogu infot ja edasta see parimal moel!
Kui päästeautod saabuvad vanglasse, tuleb nende vanglasse lubamine organiseerida võimalikult kiiresti ja takistusteta, andes koheselt päästjatele põhjaliku ülevaate sündmusest. Päästeteenistuse autot ei otsita vanglasse sisenedes pääslas läbi, piirdutakse vaid märkega, mitu meeskonnaliiget autos on.

Päästeauto saabudes peaks olema neile koheselt vastu organiseeritud saatja, kes oskab ja suudab tagada päästjatele ligipääsu sündmuskohale. Kohale saabunud päästetööde juhile tuleks selle olemasolul kohe üle anda vangla tulekustutus- ja päästeplaan.

Päästetööde juhile igakülgse informatsiooni edastamine ja sündmuskohale juhendamine on äärmiselt vajalik, et päästjad suudaksid olukorda lahendada tõhusalt. Päästjate saabumisel vanglasse anna neile alljärgnev teave:

        • Kus põleb ja mis põleb;

        • Kas põlengualal on inimesi;

        • Informeeri vanglateenistujate poolt tehtud esmasest kustutustegevustest ja sooritatud muudest toimingutest, näiteks evakueerimisest või tule leviku muul moel tõkestamisest;

        • Saada ja juhenda päästjad sündmuskohale (NB! Uste, väravate võtmed võtke kaasa);

        • Anna päästetööde juhile üle kõik tema soovitud info (sündmuskoha kaart/ehitusplaan ja selle olemasolul vangla tulekustutus- ja päästeplaan).

Päästeteenistuse saabumisel vanglasse on vajalik organiseerida piirkond või ala, kus päästetööde juht saab asuda juhtima päästjaid. Päästetööde juht saab vajadusel juhtida sündmust enda sõidukist raadioside või valjuhääldite kaudu. Suurpõlengu korral võivad reeglina venida kustutustööd pikale ja vangla territooriumile peab mahtuma palju päästetehnikat. Vangla peaks vajadusel hoolitsema, et päästetehnikal oleks vaba ruumi vanglas (ja vangla ees) liikumiseks, selle tarbeks võib tekkida vajadus ümber paigutada näiteks prügikonteinereid, vangla enda töötajate transpordivahendeid või muid päästetehnika liikumist segavaid objekte.

Vanglateenistuse koostööd päästeteenistusega tuleb regulaarselt harjutada, selleks parimad lahendused sünnivad ühisõppuste käigus. Kuigi veel tänases vanglateenistuses ei ole sellele valdkonnale täiendkoolitusvajadust leitud, tasuks kaaluda igas vanglas valvetoimkonna põhiselt treenida ja täiendavalt koolitada vanglaametnikke järgnevate, täiendavate tööülesannete täitmise tarbeks:

 

        • Tuleõnnetusele kiire reageerimise juht ja vangla enda päästemeeskonna treeningute eest vastutav;

        • Toimkonna päästemeeskond (põhjalikumad teadmised ja oskused esmaste tulekustutusvahendite kasutamisest, sagedasemad reageerimistreeningud);

        • Suitsusukeldumiseks koolitatud esmased reageerijad (päästerühm);

        • Info edastamise - ja koostöömeeskond (päästjate saatmistegevus ja informeerimine).