Põlevad materjalid

iDevice ikoon Ettevaatust - mürgised põlemisgaasid!
Põlengu käigus moodustuvad erisugused kahjulikud gaasid, sageli mürkgaasid. Eriti mürgised materjalid on tavaliselt keemiatööstuse toodang (naftatooted) ja seetõttu põlevad nad süttimise järgselt eriti aktiivselt ja suitsurikkalt. Vanglates, eriti vanemates vanglates, on suureks ohuks kümned erinevad värvikihid vangla seintel ja koridorides. Värvikihte on mitmeid ja allpool olevate värvide keemilist koostist ei tea aja möödudes tõenäoliselt mitte keegi. Reeglina need vanad värvikihid põlevad süttimise järgselt eriliselt aktiivselt ja võivad levitada eriti ohtlikke põlemisgaase. Värvikihtide all võib olla ka vanu elektrijuhtmeid ja nende kummist isolatsioonimaterjalid võivad põledes tekitada väga ohtlikke ja mürgiseid põlemisgaase.

Ohtlikud põlevad materjalid on:

        • Plastikud, kummid ja muud tehisained;

        • Värvid, rasvad, lahustid ja muud keemilised ained;

        • Elektrilised seadmed ja nende isolatsioonimaterjalid.

Põlevate materjalide ohtlikkus seisneb tavaliselt selles, et põledes eralduvad nendest eluohtlikult mürgised gaasid. Põlemisgaasid võivad sageli olla lõhnatud, kuid ka tavaliselt on nad vängelt tajutavad. Tulekahju ajal koos põlemisgaasidega ilmneb ka nähtav suits. Suitsu moodustumine võib olla eriliselt rikkalik ja see sõltub sellest, millised materjalid põlevad. Suitsu ohtlikkus on üldteada ja igaüks peab oskama vältida suitsuseid kohti.

Suitsusukeldumise varustus on vältimatu eeldus, et suitsuses keskkonnas saaks efektiivselt tegutseda ja sinna siseneda. Seepärast on ilma spetsiaalse suitsusukeldumise varustuseta suitsusesse keskkonda sisenemine inimese elule alati äärmiselt ohtlik ja seetõttu keelatud. Spetsiaalse gaasimaskiga tohib suitsusesse keskkonda tungida vaid loetletud minutiteks.

Suitsule ja põlemisgaasidele on iseloomulik levida üsna kiirelt suurele alale, sel moel saastades hingatavat õhku. Tulekahju lähedusest tuleb inimestel võimalikult kiirelt evakueeruda turvalisse keskkonda. Turvaliseks keskkonnaks on koht, kus tuli ja kuumus neid ei ähvardaja mille õhukeskkonda ei sattu suitsu.

Põlemisgaaside ohtlikkus seisneb sageli selles, et neid on raske märgata - lõhnatuid ja maitsetuid, kuid mürgiseid põlemisgaase on ilma erivarustuseta võimatu tajuda. Tulekahju korral mürgiste põlemisgaaside sissehingamine on peamiseks põhjuseks tulesurmades, leekides hukkumine on oluliselt harvaesinevam. Ka esmapilgul väikese ja ohutuna näiva põlengu korral võivad mürgised põlemisgaasid tappa inimesi, kui neid ei evakueerita ohutusse kohta. Peab meelde jätma, et kõik tulekahjud on alati ohtlikud!

Vanglate kohta kehtivad kõrgendatud ehitusalased nõuded tuleohutuse kohta, see kätkeb endas ka sisustusmaterjalide valikut. Vangla ehitamisel ja vangla sisustamisel tuleks erilist tähelepanu pöörata ja eelistada järgmiste omadustega materjale:

        • Vangide riietuses, voodivarustuses jne tuleks võimalusel kasutada raskestisüttivaid ja põlemiskindlaid materjale;

        • Vältima peaks tehiskiust materjale (nailon või muu plastikupõhine kangas). Kangaste valikul oleks tähtsaks kriteeriumiks asjaolu, et kangad ei eritaks põledes palju suitsu;

        • Eluruumides ei tohiks pinnakattena kasutada kummikattega materjale;

        • Vaheseinade ja muude konstruktsioonide ehitamisel ei tohiks kasutada kergelt süttivaid materjale (puitlaast plaadid, saepurust isolatsioon);

        • Põlevate vedelike (värvid; lahustid; pesuained) säilitamisel ja kasutamisel tuleb järgida spetsiaalseid tuleohutusnõudeid.

Kui vanematüübilistes vanglates on märgata varasematel aegadel remonttöödel või ehituses kasutatud eriliselt (tule)ohtlikke materjale, siis tuleb kaaluda nende hooneosade renoveerimist ja need hooned viia vastavusse kaasaja tuleohutuse nõuetele.