Vanglas põleb

iDevice ikoon Ohu vältimine ja tule leviku piiramine

Vanglad ei erine tulekustutuse seisukohast tsiviilobjektidest oluliselt palju, vanglas on vaid uksed lukus ja vanglasse ei pääse tuletõrjujad-päästjad nii kiiresti kohale, kui see vajalik oleks. Vangide turvalisus on just seepärast tulekahju tekkel

vanglateenistujate kiiretest ja õigetest otsustest sõltuv. Koolituste ja treeningutega saab vanglateenistujatele anda vajalikku eelteavet ja oskusi lahendada ohuolukordi turvaliselt ja kiiresti.

 

Kuigi vanglas võib tulekahju alata kõikjalt ja ootamatult, on siiski tahtlikult süüdatud kambrivarustuse ja prügikastide põlengud vanglas levinumad põlengud. Need põlengud võivad areneda kiiresti suupõlenguks, näiteks ventilatsiooni kaudu,

seepärast ka väikesesse vanglapõlengusse tuleb suhtuda täie tõsidusega ja esmastele kustutustöödele asumine peab olema viivitamatu.

 

Suur tulekahjurisk tuleneb vanglas erilistest remondi või ehitustöödest. Kasutades keevitus -või lõikeseadmed või muid sädemeid pilduvaid tööriistu või lahtist tuld kasutavat tööriista on tuleoht eriti kõrge ja selle töö koha tuleohutust tuleb

kontrollida väga põhjalikult (tegemist nn. tuletööga, mis eeldab vastava tunnistuse olemasolu ja ohutust tagavate toimingute läbiviimist enne tööde alustamist).

 

Tuleohu riske tõstavad erinevad lahustid ja värviaurud, mis on oma olemuselt väga tuleohtlikud. Remont-ja ehitustöödel on vajalik järgida eriliselt hoolsust ja ettevaatlikkust. Tööpäeva lõppedes tuleb põhjalikult alati kontrollida tööala, et

kuskile nurka ei oleks jäänud midagi hõõguma. Gaasiballoonidel tuleb alati kinni keerata ventiil ja prügikastide kaaned peavad olema kinni. Tulekahju ennetamise ja kontrolli juurde kuulub võimaliku kärsahaisu nuusutamine, suitsevate või

hõõguvate tulepesade otsimine.

 

Tulekahju võib levida hoones uskumatult kiiresti ja selle levikule aitab tavaliselt kaasa lohakus:

- vaheuksed ja tulekindlad uksed on jäetud sulgemata;

- põlevaid materjale/aineid on ladustatud hooletult;

- mustus ja tolm (ventilatsioon/elektritarvikud) soodustavad põlengu levimist.


Küsimus

Kas vangidele on tuletegemisvahendid (näiteks tikud, tulemasin vms.) lubatud esemed?

Märgi kursoriga kastikesse Sinu arvates õige vastus. 

JAH, suitsetavatele vangidele on tuletegemisvahendid vanglas lubatud.
EI, vangidele on tuletegemisvahendid vanglas keelatud.