4. Õigustatud subjektid

iDevide ikoon 4. Õigustatud subjektid
Õigustatud subjektid = põhiõiguste kandjad (saavad otseselt viidata põhiõigustele kui neile õigusi andvatele normidele):
 • inimesed - täielikult
 • juriidilised isikud - teatud juhtudel
 • riik - ei oma põhiõigusi
4.1. Inimesed
 • "igaühe põhiõigused" ( enamik õigusi on "igaühe õigused" Näit. PS § 13 ; 12 I lause; 16 I lause; 19 lg.1; - "kõik"; "igaüks"; "kedagi")
 • inim- ja kodanikuõigused (poliitilised õigused) PS § 28 lg.2; 29 lg.1; 42; 31 lause 1;
  • kodakondsuseta isikute staatus: (PS §-d 11 ja 12 lg.1)
  • a) kui PS-s on otsene viide PS § 28 lg.2 vm.lause; 29 lg.1 vm. lause; 31 vm. lause; 44 lg.4
  • b) võimalus pöörduda üldiste vabadus-, isiksus- ja võrdsusõigust sätestavate paragrahvide poole (vt. PS § 9 lg.1)
 • rahvusõigused (sõltumata kodakondsusest - PS § 36 lg.3)
Veel oluline inimeste kui põhiõiguste kandjate puhul:
 • põhiõiguste kaitse enne sündi (abort - embrüo) ja pärast surma (au ja hea nime kaitse)
 • vanuse kriteeriumid (PS §-d 40 ja 27 lg.3 koosmõjus)

4.2. Juriidilised isikud vt. PS § 9 lg.2

LÄHTUME:

 • juriidilise isiku üldised eesmärgid
 • põhiõiguse olemus

4.3. Riigi tegevus

Riik kasutab oma ülesannete täitmisel:

a) avalik-õiguslike juriidiliste isikute abi
b) eraõiguslike juriidiliste isikute abi

Üldiselt riigi, avalik-õiguslike isikute ja kohaliku omavalitsuse puhul eeldatakse põhiõigusvõime puudumist.
Euroopa Inimõiguste Konventsiooni kohaselt esitavad kaebusi põhiõiguste kaitseks inimesed ja mitteriiklikud juriidilised isikud.
Erandid:

1) põhiõigused, mille eesmärgiks on avalik-õiguslike juriidiliste isikute tegevuse kaitsmine (PS §-d 38 lg.2 ja 45 lg. 1 ja 2 )
2) kaitse õiguste osas, mis paiknevad otsesest avalik-õiguslike ülesannete täitmisest väljaspool (PS §-d 25 ja 32 )
3) protsessiõigused (PS § 24 )
4) võrdsuspõhimõte ja objektiivne võrdsusprintsiip (nt. toetuste jagamine KOV-le ja ülikoolidele)

4.4. Juriidilise isiku staatust mitteomavad ühendused ja spetsiifilised põhiõigused

PS § 38 lg.2: "teadusasutused"
PS § 27: " perekond, abikaasad, vanemad, lapsed"
PS § 39: "autor"
EIÕK: kaebeõigus isikute ühendusel (ka õigusvõimet mitteomavad ühingud)