1. Põhiõiguste allikad

iDevide ikoon Põhiõiguste allikad
1. Põhiseaduse II peatükk

Kas II peatüki loetelu on ammendav?
vt. PS § 57 lg.1 ; § 60 ; § 124 + PS § 10

2. Euroopa Inimõiguste Konventsioon

Tähtis koht:

  • PS-is toodud põhiõiguste tõlgendamisel
  • Eestis otse kohaldatav õigusallikas
  • Eesti kodanike kaebeõigus Euroopa Inimõiguste Kohtusse
3. Idee põhiõigusteadusest
  • põhiõigused kui riikliku õiguskorra olulised elemendid ühelt poolt ja teiselt poolt põhiõigused ulatuvalt üle riiklikest õigussüsteemidest:
- sisaldavad inimõigusi (Inimõiguste Ülddeklaratsioon)
- Euroopa liikmesriikide Euroopa põhiõiguste tasand (Euroopa Liidu põhiõiguste Harta)
  • põhiõiguste institutsionaliseerituse tase (avatud õigusmõistmisele):
- riiklikes piirides: põhiseaduslik kohtujärelevalve Vt. 3. teema skeem 1
- Euroopa piires: Euroopa Inimõiguste Kohus; Euroopa Ühenduse Kohus
  • Põhiõiguste süstemaatilisus: põhimõtted, mis on Euroopa õigusmõistmises levinud
Näiteks: proportsionaalsuse põhimõte ning ühtsed probleemid Euroopas
Näiteks: Mis liiki põhiõigused on olemas; Kes on põhiõiguste adressaat, kes põhiõiguste kandja; Millistel formaalsetel ja materiaalsetel eeldustel võib põhiõigusi piirata; Kus ja kui suur on seadusandja mänguruum; Milline on vabadusõiguste suhe võrdsusõigustesse