Põhiõiguste liigid

iDevide ikoon Põhiõiguste liigid (*)
Vt. Seonduvalt teemat sissejuhatus põhiõigusteooriasse

a) isikulise kaitseala järgi:

 • igaüheõigused
 • kodanikuõigused
 • rahvusõigused

b) tsiviilõigusliku isiku mõiste järgi (PS § 9 ):

 • õigused, mis laienevad ainult füüsilistele isikutele
 • õigused, mis laienevad ka juriidilistele isikutele (NB! põhiõiguste puhul erandina ka ühendustele,milllel ei ole juriidilise isiku õigust)

c) põhiõiguse sisu järgi:

 • tõrjeõigused ehk vabadusõigused (vabadused)
 • võrdsusõigused
 • õigused riigi positiivsele tegevusele ehk nõudeõigused riigi vastu (sealh. sotsiaalsed põhiõigused)
NB! Kui kontrollitakse, kas põhiõiguse piirang on põhiseaduspärane, erineb kontrollimise viis sõltuvalt sellest, mis sisulise põhiõigusega on tegu.

Vaata seonduvalt teemasid:

 • vabadusõiguste riive põhiseaduspärasus
 • vabadusõiguste riive põhiseaduspärasuse skeem
 • võrdsusõiguste riive põhiseaduspärasus

Põhikohustused (on samuti sätestatud PS II ptk.-s )

NB! Põhiseaduse alusel tekkinud igaühe kohustused riigi ees, mitte riigi kohustused igaühe ees.

Põhikohustus kitsendab põhiõigusi — põhiõiguste piirang.

Enamik põhikohustusi piirab mitut põhiõigust —

Nt.: Milliseid põhiõigusi piirab keskkonnakaitsekohustus?

Kohustus järgida seadust?

(*) Liigitusi on enamate tunnuste alusel, kui siintoodud