V osa: Erinevate organite erinevatest seisukohtadest ...

Erinevate organite erinevatest seisukohtadest võrdsusõiguse piiramisel Riigikohtu lahendi RK 3-4-1-14-07 näitel

Kohtulahendist üldiselt.
65-aastase ametniku vanuse tõttu vabastamine.
Riigikohus: vanuse tõttu ametist vabastamine on vastuolus põhiseadusega!!! Riigikohtu PSJV kolleegium tunnistas PS-ga vastuolus olevaks ning kehtetuks ATS sätted, mis puudutasid ametnike teenistusest vabastamist vanuse tõttu.
Seni nägi ATS ette, et ametnikku on võimalik ametist vabastada vanuse tõttu, kui ta on saanud 65-aastaseks. Seaduse kohaselt oli ametiasutusel võimalik vabastada 65. aastane ja vanem inimene teenistusest üksnes formaalse aluse, vanuse, tõttu ja ilma igasuguse sisulise põhjenduseta. Selline võimalus riivab 65-aastaseks saanud ametnike võrdsuspõhiõigust. Riive tuleneb sellest, et seadus eristab ja kohtleb ebavõrdselt isikuid, kes on 65. aastaseks saamise tõttu teenistusest vabastatud ja isikuid, kes hoolimata 65 eluaastast jätkavad teenistuses. Selline riive ei ole mõistlikult ega asjakohaselt põhjendatud ning tegemist on meelevaldse ebavõrdse kohtlemisega. Meelevaldse erineva kohtlemise vältimiseks peavad teenistusest vabastamise motiivid olema läbipaistvad ja kirjeldama tegelikku olukorda.

Erinevate organite erinevad seisukohad.
Tabel näitab, et võrdsusõiguse riive problemaatika on Eestis alles arengujärgus ning ühest kohtulahendist võib leida lausa 6 erinevat lahenduskäiku (lahenduskäik G on tabeli autorilt):

 

Võrreldav isikute grupp?


I samm

II võrreldav isikute grupp?


I samm

I ja II grupi ühine nimetaja?


II samm

I ja II grupi kohtlemise erinevus - riive tuvastamine?


III samm

Tegu on üldise võrdsusõiguse riivega, riive mõistlikkus?


IV ja V samm

Tegu on erilise võrdsusõiguse riivega - riive proportsionaalsus?


IV ja V samm

A
Üle 65-aastane isik
Alla 65-aastane isik
ametnik
I isikute grupp: vabastamine sisulistel + ühel formaalsel alusel (vanuse tõttu)

II isikute grupp: vabastamine ainult sisulistel alustel


Ei leia mõistlikku põhiseaduslikku põhjendust, järelikult on tegu võrdsusõiguse rikkumisega
 
B
sama
sama
sama
sama
  Kaasneb vaba eneseteostusõigu-se riive, järelikult tuleb riive põhi-seaduspärasuse hindamisel kontrollida ka selle proportsionaalsust
C
sama
sama
sama
sama
Erineva kohtlemise põhjus: moraalselt lihtsam, väärikam lahkumine, kaasnev kompensatsioon, järelikult on tegu võrdsusõiguse põhiseaduspärase riivega
´-
D
Vanuse tõttu vabastatud isikud
Isikud, keda ei ole vanuse tõttu vabastatud
Üle 65-aastased ametnikud
I isikute grupp: vabastati vanuse tõttu

II isikute grupp:
ei vabastatud vanuse tõttu


Ei leia mõistlikku põhiseaduslikku põhjendust, järelikult on tegu võrdsusõiguse rikkumisega
-
E
Avaliku teenistuse seaduse alusel teenistuses olev ametnik

Vastava eriteenistusseaduse (näiteks politsei-
teenistusseaduse) alusel teenistuses olev ametnik

ametnik
I isikute grupp:
kaotataks vanuse piirang teenistusest vabastamisel

II isikute grupp:
ei kaotataks vanuse piirangut teenistusest vabastamisel


Ametnike kohtlemine (nii I gruppi, kui II gruppi kuuluvate osas) olgu võrdne avaliku võimu jätkusuutlikkuse tagamiseks, järelikult oleks tegu võrdsusõiguse rikkumisega
-
F
sama
Töölepingu seaduse alusel töötav isik (töötaja)
Ei ole ühist nimetajat, järelikult pole tegu võrdsusõiguse riivega
-

-
-
G
sama
sama
Elatisallikaks perioodiline palk
I isikute grupp: vabastamine sisulistel + ühel formaalsel alusel (vanuse tõttu)

II isikute grupp: vabastamine ainult sisulistel alustel


Ei leia mõistlikku põhiseaduslikku põhjendust, järelikult on tegu võrdsusõiguse rikkumisega
-

 

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License