IV osa. Võ piirangu ps hindamise kontroll

Võrdsusõiguse piirangu põhiseaduspärasuse hindamise kontroll

Kas võrdsusõigust on piiratud põhiseaduspäraselt?
1.Kas võrdsusõigust on üldse piiratud?

I samm: Leia vähemalt kaks isikute gruppi, keda võrrelda

II samm: Kas sinu poolt määratud isikute gruppidel on mingi ühine nimetaja?
Sellega tuvastad põhiõiguste kandjate võrdsuse või ebavõrdsuse mingi üldise tunnuse alusel ehk määrad sarnaste (v.erinevate) tunnustega isikute grupid.

III samm: Tuvasta nimetatud põhiõiguste kandjate kohtlemise (eba)võrdsus ehk kas sarnaste tunnustega isikute gruppe on sarnases situatsioonis koheldud erinevalt või sarnaselt.

Kui tuvastad ühise tunnusega gruppide erineva kohtlemise, on võrdsusõigust piiratud.

2. Kas võrdsusõigust on piiratud põhiseaduspäraselt?

IV samm: määra võrdsusõiguse liik! (vt skeem III osa)
V samm: kas piirang on põhiseaduspärane?

Võrdsusõiguste riive PS-pärasuse hindamisel on erinevad intensiivsuse astmed! Olenevalt milliseliigilise võrdsusõigusega on tegu, on erinev ka riive põhiseaduspärasuse kontroll.

Üldine võrdusõigus:
Meelevalduse keeld - kas riivele leidub mõistlik õigustus.

Kui piirangule leidub mõistlik õigustus, siis on üldist võrdsusõigust piiratud põhiseaduspäraselt

Erilised võrdsusõigused ja üldine võrdusõigus koos vabaduse riivega:
Lisandub proportsionaalsuse nõue sarnaselt vabadusõiguse riive põhiseaduspärasuse hindamise proportsionaalsuse nõudega.

põhiõiguse piirangu proportsionaalsus:
•Kohane ehk sobilik vahend?
•Vajalik ehk hädavajalik ehk parim vahend?
•Proportsionaalne eesmärgi suhtes ehk mõõdukas vahend ehk saavutatav kasu peab üles kaaluma võimaliku kahju?

Kui erilist võrdsusõigust või kui üldist võrdsusõigust, millega kaasneb vabadusõiguse riive, on piiratud proportsionaalselt, on võrdsusõiguse piirang põhiseaduspärane.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License