Riigiõiguse test

Mitme-valitavaga
1. Riigiõigus on käitumisnormide kogum, mis
a) reguleerib põhiseadusorganite moodustamise korda
b) reguleerib erinevate põhiseadusorganite omavahelisi suhteid
c) ei reguleeri suhteid mittekodanike ja riigi vahel
d) sätestab põhiseaduse muutmise korra
e) sätestab kohustused erinevate riikide vahel
f) kehtestab riigi kohustused kodaniku ees
g) õigusriigi printsiibile tuginedes vabastab rahva igasugusest riigieluküsimuste üle otsustamisest
h) kehtestab kodanike kohustused riigi ees2. Riigiõiguse allikateks on:
a) rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud normid
b) Vabariigi Valitsuse määrused
c) Riigikogu valimise seadus
d) põhiseadus
e) vangistusseadus
f) Riigikogu töö- ja kodukorra seadus
g) Rahvahääletuse seadus
h) Kõik Riigikogu poolt ratifitseeritud rahvusvahelised lepingud3. Põhiseadusorgan on:
a) Riigikogu
b) Põhiseaduse Assamblee
c) Riigikogu põhiseaduskomisjon
d) Vabariigi Valitsus
e) Riigikontroll
f) Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kohtukolleegium
g) Õiguskantsler
h) Rahvas, sõltumata kodakondsusest4. Põhiseaduse põhimõtted:
a) on avatud mõistetena põhiseadusnormides
b) väljendavad ühiskonnas aktsepteeritud väärtusi põhiseadusesse valatuna
c) on kõik sõna-sõnalt väljendatud (expressis verbis) ühes kindlas põhiseaduse normis
d) on olulise tähtsusega põhiseaduse rakendamisel
e) on sätestatud ainult põhiseaduse preambulas
f) kajastavad neid objektiivseid väärtusi, mille alusel on üles ehitatud riigi korraldus ning riigi ja üksikisiku vahelised suhted
g) on erinevad mõtted, mis Põhiseadusliku Assamblee liikmete poolt põhiseadust ette valmistades protokolliti5. Põhiseadus e. konstitutsioon:
a) sätestab üksikisiku kohustused riigi ees
b) on riikiloov akt
c) on deklaratiivne akt, millel ei ole juriidilist tähtsust - tegelik regulatsioon toimub tavaliste seaduste alusel
d) on aktide kogum, mille eesmärgiks on sätestada erinevate õigusharude põhimõisted
e) sätestab riikliku korralduse põhialusedLitsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License

jaanuar 2008 T.Roosve