Sissejuhatus õigusesse

Tõene / Väär küsimus


1. Ebaeetilise inimese käitumine on alati õigusvastane.

Tõene Väär

2. Mõni inimene käitub sellepärast ebaviisakalt, et ta ei ole juristi haridusega ja ei tunne õigusnorme.

Tõene Väär

3. Õigus on selleks, et riik saaks oma sunnijõudu rakendada.

Tõene Väär

4. Justiitsministri määrusega kinnitatud "Vangla sisekorraeeskiri" on siseõiguslik üksikakt.

Tõene Väär

5. Täielik õigusnorm koosneb kahest osast: dispositsioonist ja sanktsioonist

Tõene Väär

6. Hüpotees õigusnormis sisaldab faktilise koosseisu tunnuseid.

Tõene Väär

7. Õiguslik tagajärg võib saabuda, kui elulised asjaolud vastavad faktilise koosseisu tunnustele

Tõene Väär

8. Endisel politseiametnikul, nüüdsel kinnipeetaval Heino Kaelal on subjektiivne õigus mitte olla ühes kambris kinnipeetav Siim Sägaga, kelle kunagisi süütegusid H.Kael politseinikuna uuris.

Väljavõte Vangistusseadusest:
§ 12. Eraldihoidmise printsiip
(1) Vanglas hoitakse eraldi:
1) mehi ja naisi;
2) alaealisi ja täiskasvanuid;
3) kinnipeetavaid ja vahistatuid;
4) isikuid, keda nende endise ametialase tegevuse tõttu ähvardab kättemaksuoht.

Tõene Väär

9.Vangistusseaduse säte: "§ 14. Kinnipeetava vastuvõtmine vanglas. Vanglasse saabumisel kuuluvad kinnipeetav ja tema isiklikud asjad läbiotsimisele. ... Kinnipeetav on kohustatud läbima tervisekontrolli, mida teeb arst." kuulub eraõiguse valdkonda, kuna reguleerib kinnipeetava privaatsfääri (isik ise ja tema isiklikud asjad) kuuluvat.

Tõene Väär

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License

jaanuar 2008 T.Roosve