Haldusõiguse üldosa

Tõene / Väär küsimus


1. Ilma, et riigis oleks kehtestatud HMS-laadne seadus poleks ametnikul võimalik ühtegi haldusakti vastu võtta.

Tõene Väär

2. Vastuolu korral HMS-i ja mõne teise haldusõigussuhteid reguleeriva seaduse vahel lähtutakse ühtse õiguspoliitika nimel HMS-st.

Tõene Väär

3. Haldusorgan peab haldusmenetlusse alati kaasama nii taotleja, aadressaadi, kolmanda isiku, kooskõlastava haldusorgani kui ka huvitatud isiku.

Tõene Väär

4. Tavaliselt on haldusmenetluses ainult kaks menetlusosalist: haldusorgan ja haldusakti adressaat.

Tõene Väär

5. Haldusakt on haldusorgani poolt haldusülesannete täitmisel avalikõiguslikus suhtes üksikjuhtumi reguleerimiseks antud, isiku õiguste või kohustuste tekitamisele, muutmisele või lõpetamisele suunatud korraldus, otsus, ettekirjutus, käskkiri või muu õigusakt.

Tõene Väär

6. Õigusvastane haldusakt ei ole kehtiv

Tõene Väär

7. Kaalutlusvigadeta haldusakt on selline haldusakt, mis ei täidab HMS § 56 lg 3 nõuded

Tõene Väär

8. Üldkorraldus on üldakt ehk õigustloov akt.

Tõene Väär

9. Kohustamisnõude saab esitada vaidena haldusorganile või kaebusena halduskohtusse

Tõene Väär

10. Sunniraha täitekorraldusele peab eelneva ettekirjutus, tähtaegne hoiatus ja ettekirjutuse tähtaegne mittetäitmine

Tõene Väär

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License

jaanuar 2008 T.Roosve