Esileht

iDevice ikoon Kinnipeetava vaie ja selle menetluskord

Vaidemenetlus koosneb vaide kontrollimisest, edastamisest ning sisulisest läbivaatamisest ning vaideotsuse tegemisest. Vaidemenetluse (HMS § 71-87; VangS § 11 lg 4-6) eesmärk on tagada vangla tegevuse usaldusväärsus, kontrollitavus ning anda vanglale tagasisidet otsustes leiduda võivate vigade kohta ja võimalus enda tehtud vead kiiresti parandada. Vaidemenetlus on osa kinnipeetava õiguskaitse süsteemist, mis võimaldab riigil täita oma kohustust (PS § 14) kinnipeetava põhiõiguste tagamisel. Samuti on vaidemenetlus osaks süsteemist, kuidas Justiitsministeerium saab ülevaate vanglates esinevatest probleemidest ning ühtlustada vangistuse täideviimise praktikat riigis tervikuna. Vangla ülesanne vaidemenetluses on abistada kinnipeetavat probleemi selgel sõnastamisel ja vaide vormistamisel, hinnata kriitiliselt enda tegevust ning edastada vaie Justiitsministeeriumile võimalikult täieliku, tervikliku ja objektiivse materjaliga. Halduskohtute töökoormuse vähendamiseks on kinnipeetavatel õigus pöörduda kohtusse üksnes siis, kui nad ei saa vajalikku õiguskaitset vaidemenetluse korras.

Vanglaametniku ülesannete täitmiseks on vajalik:

  1. teada, mis on vaide ese ja millised vorminõudeid vaidele esitatakse ning kuidas vaiet menetletakse, samuti millal peab vangla vaide edastama Justiitsministeeriumile;
  2. mõista vaidemenetluse tähtsust vangla ja vanglasüsteemi kui terviku toimimisel;
  3. osata nõustada kinnipeetavat vaide koostamisel, koondada vaidega seotud dokumendid ja koostada vangla seisukoht vaide küsimuses või, kui vangla peab vaiet põhjendatuks, viia läbi vaidemenetlust ja koostada õiguspärast vaideotsust.

õpiobjekti lühikirjeldus: õpiobjekt sisaldab vaide esitamise ja menetlemise korda (vaide vastuvõtmine, menetlemine vanglas, edastamine Justiitsministeeriumile), vaide blanketi täitmist (rekvisiitide koostamine, vaide põhjendamine jt).

Õppevahendi on koostanud:

Raivo Sults töötab Õiguskantsleri Kantseleis nõuniku ametikohal. Ta on lõpetanud 2006.a Sisekaitseakadeemia korrektsiooni eriala.

Sander Põllumäe töötab Sisekaitseakadeemias lektori töökohal. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise magistriõppe 2003.a ja Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuseõppe 2001.a ning jätkab õpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis haldusjuhtimise doktorantuuris.


   

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License

S.Põllumäe ja R.Sults 19.09.2007