Mis on religioon?

 

Arheoloogiliste leidude põhjal oletatakse, et juba 150 000 - 100 000 aastat tagasi elanud esiisadel olid olemas mingid religioossed arusaamad. Nad ohverdasid loomi, matsid hoolikalt surnuid ja panid neile toitu hauda kaasa. (Mauranen M-L. 1990:9)

Religiooni sünonüümina kasutatakse küllaltki tihti sõna "usund", mida see laiemas mõttes tähendakski, kuid kitsamas mõttes on usund konkreetse inimrühma religioosne süsteem. (Kulmar,T. 2006:10)

Sõna religioon pärineb ladina keelsest sõnast "religio". Huvitav on märkida, et keegi ei ole päris kindel, mida see sõna algupäraselt tähendas. Arvatavasti on sõna religioon moodustunud kahest sõnast, milleks on religere ja religare. Esimene tähendas mingile tegevusele hoolikalt tähelepanu pööramist ja teise sõna all mõisteti millegi tugevasti kinnistumist.(Partridge,C.2006:10)

Religioon ei ole eksisteerinud ega eksisteeri tänapäevalgi iseseisvalt, vaid see on tihedalt läbi põimunud kunsti, teaduse, kirjanduse, arstiteaduse, hariduse ja paljude muude valdkondadega. Tuletagem meelde kas või seda, mida on kujutanud enda maalidel Leonardo da Vinci, Raffael, Cosimo Rosselli või kuidas levis lugemis- ja kirjaoskus Eestis jne.

Nii nagu kultuurilgi on ka religioonile esitatud sadu definitsioone, milles enamikus pööratakse tähelepanu viiele tegurile:

  1. tunnetuslikule - inimene usub, et on olemas üks võim või rohkem, mis tema saatust määrab;
  2. emotsionaalsele - inimene tunneb end olevat sõltuv üleloomulikest jõududest, millega ta püüab ühendusse astuda;
  3. tegevuslikule - inimene väljendab oma uskumusi teatud toimingutena (palvetamine, ohverdamine jne.)
  4. ühiskondlikule - religioosne tegevus loob ühendusi, mille liikmetel on ühesugune usuline taust;
  5. kultuurilisele - religioonivormid on sõltuvuses konkreetsest ajast ja keskkonnast.(Mauranen M-L. 1990:134-135)
Järgnevalt on toodud mõned religiooni definitsioonid:
  • uskumuste, normide, tavade ja institutsioonide süsteem, mille keskmes on jumalikeks, pühadeks ja/või üleloomulikeks peetavad jõud ning inimese ja kõiksuse suhteid reguleerivad põhilised väärtused;(Wikipedia 16.06.2011)
  • ühiskonda kindlustav uskumuste ja käitumiste kogum;
  • inimesi igapäevaelus valitsevate jõudude fantastiline peegeldus inimeste teadvuses.
  • mingile kultuurile või sotsiaalsele rühmitusele omane tõekspidamiste, ettekujutuste, käitumisnormide, müütide ja riituste kogum, mille siduv element on usk üleloomulikesse olenditesse ja nähtustesse, kellest või millest tuntakse end sõltuvat, keda tuleb usuliselt austada, kummardada ja teenida;
  • müütide ja riituste kompleks, mida seob usk üleloomulikku väesse (Kulmar,T. 2006:9).

Paljudes kultuurides on religiooni olemuseks suhe inimeste ja ühe (monoteistlik usk) või mitme jumala vahel. Kuid mitte kõigis ususüsteemides, mida religioonideks nimetatakse, pole jumalaid, näiteks budistid ei austa jumalaid.

Lisaks kõrgreligioonidele, näiteks islam, budism, kristlus jne. eksisteerivad ka primitiivsed religioonid. Üksnes suulise traditsiooniga kultuure nimetatakse primitiivseteks. Neis religioonides ei tunta pühakirju ning religioosne pärimus on kandunud ühelt põlvkonnalt teisele suuliselt. Primitiivsete religioonide hulka kuulub lugematu arv hõimureligioone, mis üksteisest suuresti erinevad. Neid leidub vähemusrühmadena kõigis maailmajagudes peale Euroopa.(Mauranen M-L. 1990:132)

Suuremad primitiivsete religioonide kandjad asuvad Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Aafrikas, põhiliselt Sahhaara lõunaosas, Aasias ja Okeaanias. Primitiivsete religioonide kandjaid on tänapäeval umbes 100 miljonit inimest.

Primitiivseid religioone iseloomustab, peale pühakirjade puudumise veel tihe side loodusega.

Kogu looduse rütm reglementeerib ära inimeste elu, nad ei tee vahet üleloomuliku ja loomuliku vahel. Samuti ei ole paljudes põlisrahvaste keeles kasutusel sõna "religioon".

Jumalast ja kõrgematest jõududest esineb erinevaid käsitlusi. Enamalt jaolt on ka neil olemas ülemjumal, kuid sellest allpool on suur hulk mitmesuguseid vaime. Levinud on asjade hingestamine, näiteks puul, kivil, veel on oma hing või vaim.