Avaleht

 

NB! Õpiobjektis esitatud kaalutlusõiguse teostamise mudeli põhjal on koostatud ka kaasõpiobjekt "Kaasus kaalutlemise teostamise mudeli kohta".

Kaasõpibjektis esitatakse näidiskaasus, kus konkreetse juhtumi lahendamisel läbitakse kõik mudelis esitatud sammud.

 

Lühitutvustus: Käesolev õpiobjekt selgitab, kuidas teostadakaalutlusõigust (sealhulgas, kuidas sisustada määratlemata õigusmõistet läbikaalumise).

 • Tutvustatakse lühidalt kaalutlusõigust puudutavat teooriat
 • Esitatakse koos näidete ja üksikute kontrollküsimustega kaalutlusõiguse teostamise mudel, mis on üles ehitatud õiguse rakendamise etappidele
 • Tehakse konkreetse kaasuse põhjal läbi kaalutlusõiguse teostamise mudeli kasutamise näidislahend (vt ülalnimetatud kaasõpiobjekt)

Õpiobjekti põhiideeks on - et kaalutlusõiguseteostamise mudeli abil konkreetse kaalutlusõigust sisalduva õigusliku aluserakendamisel kaalutletaks reeglipäraselt- nõnda, et võimalikult vältida kaalutlusviga.

Õpiobjektiga tutvumise eelduseks on, et õppur tunneb põhiseadusepõhimõtteid, põhiõiguste piiramise aluseid, õiguse rakendamise aluseid,haldusmenetluse aluseid, diskretsiooni põhialuseid sealhulgas ning head haldusetava ja muid õiguse üldpõhimõtteid (eriti proportsionaalsuse põhimõtet).

Sihtgrupp: Õpiobjekt on mõeldud abimaterjalinahaldusõigust õppivatele õppuritele halduskorralduse põhimõtete omandamisel, aga ka ametnikele,kelle igapäevases töös tuleb ette kaalutlusõiguse teostamist. Soovitavõppeprotsessis kasutada harjutamiseks selliste kaasuste lahendamisel, misigapäevases elus nõuavad kiiret tegutsemist.

Õpiväljundid:

Oskabläbi viia lihtsama haldusmenetluse, sealhulgas tunneb kaalutlusreegleid

Autorist:

Triin Roosve, Sisekaitseakadeemia õiguse ja sotsiaalteaduste keskuse lektor

Autor tänab oma head kolleegi Mari Käbi õiguse ja sotsiaalteaduste kesusest nõu, jõu ja abi eest kaalutlusõiguslikel radadel püsimisel 

Tehnine abi:

Vaiko Mäe, Sisekaitseakadeemia haridustehnoloog

Kirjandus:

 1. Aedmaa, A. jt „Haldusmenetluse käsiraamat", Tartu Ülikooli Kirjastus 2004
 2. Maurer, H. Haldusõigus, 2004
 3. Parrest, N ja Aedmaa, A. Ülevaatlik õppematerjal haldusõigusest
 4. Maruste, R. Konstitutsionalism ning põhiõiguste ja -vabaduste kaitse, Tallinn: Juura, 2004
 5. Mikiver, M. Haldusõigus
 6. Mikiver, M. Haldusmenetlus ja haldusakti koostamine
 7. Merusk, K. Administratsiooni diskretsioon ja selle kohtulik kontroll, Juura, Õigusteabe AS, 1997
 8. Ikkonen, K., „Avalik huvi kui määratlemata õigusemõiste", Juridica 2005 nr 3 www.juridica.ee
 9. Pikamäe, K., „Kaalutlusõigus ja selle kohtulik kontroll" (2003), kättesaadav dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/680/Pikamae.pdf?sequence=5
 10. Pikamäe, K. Kaalutlusvigadest. Juridica 2006 nr 2 www.juridica.ee
 11. Põllumäe, S. 2009. Sissejuhatus õigusesse. Näiteid ja harjutusi õppeaine "Sissejuhatus õigusesse" HLSC5001 loengukursuse juurde. Tallinn SKA (kättesaadav: http://riksweb.sisekaitse.ee/index.asp?action=102&tid=41573 )

Seonduvadõpiobjektid:

 1. Päästeala haldusmenetluse lahendid - haldusakt, toiming ja -leping. S. Põllumäe "e-Võti"
 2. Haldusmenetlustoimik (menetluse algusest haldusakti koostamiseni). T. Roosve "BeSt". 2011
 3. e-kursuse "Sissejuhatus õigusesse" päästeala lisamaterjal. S. Põllumäe, R. Sults
 4. e-kursuse "Sissejuhatus õigusesse" vangistusala lisamaterjal. S. Põllumäe, R. Sults
 5. Haldusmenetlus vanglas. S. Luige "BeSt"
 6. Põhiõigused. T. Roosve
 7. Õiguse rakendamine (piirivalve) Kaasuste näidislahendused (2 kaasust). M. Miil
 8. Sissejuhatus õigusesse (mõned õigusalased probleemid, ülesanded). M. Miil
Viimane muudatus: 31.10.2012

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License