Avaleht

Õpiobjekti viimane muudatus: 14.10.2013

Õpiobjektieesmärk: Õpiobjekti eesmärgiks on selgitadapeamiselt riigi ja KOV üksuste, aga ka teiste juriidilistest isikutesthaldusekandjate tegevust läbi nende organite ning organite tegevust läbinendega seotud inimeste (liikmed, teenistujad, töötajad). Tutvustatakseerinevaid haldusorganite liike, nende pädevuse õiguslikku alust, haldusorganiteomavahelist koostööd ja järelevalvet.

 

Õpiväljundid:Õpiobjekt käsitleb osaliselt Sisekaitseakadeemia õppekavadejärgi õpetatava õppeaine avalik õiguskahte õpiväljundit:

  • Õppur selgitab näidete varal avaliku halduse kandjate liike ja tekkimise aluseid, haldusorganite pädevust, järelevalve ja koostöö korraldust
  • Õppur selgitab avaliku teenistuse üldist ja oma erialale vastavat korraldust ning avaliku teenistuja teenistuskohustusi ja teenistusalaseid piiranguid ning tunneb need ära lihtsamas õiguslikus juhtumis.

Täpsemalt on õpiobjektiõpiväljundiks:

  • Õppur selgitab näidete varal haldusorganite pädevust, järelevalve ja koostöö korraldust
  • Õppur selgitab avaliku teenistuse üldist alust

 

 

Eelteadmised: Õpiobjektiedukamaks läbimiseks on õppuril vaja teada demokraatliku õigusriigiprintsiibist lähtuvalt riigi ja kohaliku omavalitsuse tegevuse põhialuseid,haldusekandjate moodustamise ja tegevuse aluseid, sealhulgas avalik-õiguslikeisikute olemust ja liike. Õpiobjektiga on seotud teine Sisekaitseakadeemiaskoostatud õpiobjekt Avalik-õiguslikudisikud ja teised halduse kandjad, mis onsoovitatav läbida enne käesoleva õpiobjekti juurde asumist.

 

Õpiobjekti struktuur: Õpiobjektkoosneb teoreetilisest osast, mis on liigendatud teemade ja peatükkide kaupa.Erinevatesse peatükkidesse on paigutatud ka enesekontrollitestid. Õpiobjektilõpuossa on lisatud interaktiivne näidisskeem, mis selgitab haldusorganitetekkimise (loe: asutamise) aluseid, nende omavahelisi seoseid koostöö jajärelevalve läbi. Näidisskeemis esitatud haldusorganite valim on tehtud õppeotstarbeliseleesmärgil ning ei kajasta sugugi esitletud haldusekandjate (riik ja Tallinnalinn) kõiki haldusorganeid. Õpiobjekti lõppu on lisatud juhtumikirjeldusi,milles toodud haldusorganite tegevusseoseid saab õppur kas iseseisvalt võiauditoorselt kirjeldada.

Autor:

Triin Roosve

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License