Lõpetuseks. KOKKUVÕTE

iDevice ikoon KOKKUVÕTE

Vanglas võib toimuda mitmeid erakorralisi sündmusi. Mõned erakorralised sündmused võivad kvalifitseeruda hädaolukordadeks, mõne teise sündmuse korral lihtsalt veidi muutub vanglatöö rutiin. Mõnikord võib erakorralise sündmusega sündida palju nalja, mõnikord hoopiski raske õnnetus. Tähtis on teadmine, et vangla erakorralise sündmusega kaasneb alati rahuliku vanglatöö rutiini katkemine ja selle olukorra lahendamiseks on vaja planeerida tegevusi ja lisaressursse.

Vangla erakorralisi sündmusi on võimalik mingil määral ette prognoosida. Kogenud vanglateenistuja võib mõnikord oma aistingutega tajuda muudatusi ja kõrvalekaldeid rahulikust vanglatöörutiinist. Ette prognoosida on võimalik näiteks ilmastikuga ja vangide nähtava käitumisega seotud erakorralisi sündmusi.

Sageli võib juhtuda, et selles samas vangikoosluses ja sama vangla töötavad ametnikud ei suuda eristada ebanormaalset vangide käitumist, sest nad on sellega harjunud ja peavad seda vangide käitumuslikuks paratamatuseks ja eripäraks. Seetõttu on äärmisel vajalik tsentraalselt monitoorida vanglates toimuvaid nähtusi ja pidada statistilist arvestust vangla toimuvatest erakorralistest sündmustest. Nii on võimalik ennetada ja sekkumistega vähendada tõenäosust, et vanglas võiks olla loodud soodsad tingimused erakorralise olukorra tekkeks, rahutusteks või kuritegudeks. Vangla erakorralisi sündmusi on alati odavam ja kindlam ennetada, kui leevendada nende tagajärgi.

 

R. Freeman (1996) on leidnud, et vanglateenistujad ja vanglate tegevust kontrolliv institutsioon peaks oskama märgata varajasi hoiatussignaale, mis aitavad prognoosida vangla erakorralisi sündmusi. Hoiatussignaalid jagunevad kaheks – pikaajalised näitajad ja lühiajalised näitajad.

Pikaajaliste näitajate analüüs näitab vanglaasutuse „tervist“ ja soodsaid eeltingimusi erakorraliste olukordade tekkeks, kuid lühiajalised näitajad prognoosivad üsna kriitilist olukorda, kus erakorraline sündmus on üsna kindlat lähiajal toimumas.

Pikaajalised hoiatussignaalid on:

• Kinnipeetavate rünnakud vanglateenistujate vastu sagenevad;

• Kinnipeetavate rünnakud üksteise vastu sagenevad;

• Häiritud käitumise intsidendid sagenevad;

• Kinnipeetavate korraldatud tulekahjude arv sageneb;

• Valvuritele teatatud kinnipeetavate poolt põhjustatud väikesed, mõõdukad või tõsised vigastused; • Teated kinnipeetavate poolt vanglateenistujate vastu suunatud uriini, fekaalide või toiduloopimistest;

• Kinnipeetavad kasutavad omavahelistes arveteklaarimistes relvi;

• Juhtumid, kus on põhjustatud pisi-, mõõdukaid või raskeid vigastusi kas kinnipeetavatele või personalile;

• Juhtumid, kus vanglateenistujad otsustavad kasutada jõudu;

• Kinnipeetavad osalevad sellistes juhtumites, mida lähiminevikus nii aktiivselt pole esinenud;

• Kinnipeetava ametlikud kaebused lükatakse valdavalt tagasi.

• Laekunud on kaebused perekondadelt, sõpradelt, kinnipeetavate advokaatidelt või poliitikutelt, kes protestivad peamiste vanglatingimuste või vanglapoliitika küsimustes;

• Surmajuhtumiga lõppenud vanglateenistujate jõukasutus;

• Põgenemiskatsed või edukalt sooritatud põgenemised;

• Väljaspool vanglat töökohast minema kõndimine;

• Väljasõidult mittenaasmine;

• Kinnipeetavate nõudmised rääkimaks meediaga;

• Avastatakse kinnipeetavate poolt peidetud relvasid;

• Vanglateenistujate põlglik sõnaline suhtlemine vangidega;

• Kirjalikud pöördumised vangla administratsiooni ja/või ministeeriumi poole sagenevad.

 

Lühiajalised hoiatussignaalid on:

• Keeldumine sotsiaaltööst või söögist;

• Perekonna ja sõprade hoiatamine vangla külastamise eest;

• Vangla kauplusest varude varumine;

• Varastamise suurenemine köögist;

• Isiklike asjade koju saatmine;

• Varjatud hoiatused personalile soovitusega võtta puhkus või vaba päev;

• Suurenenud nõudlus rahustite või valuvaigistite järele;

• Suurenenud nõudlus haiglasse või meditsiiniosakonda paigutamiseks;

• Suurenenud nõudlus julgeolekutöötajate kutsumisele või lukustatud kambrisse paigutamise järele;

• Ootamatud muudatused söökla istekohtades või rassilistes-, etnilistes- või jõugu territooriumides jalutushoovis;

• Vabaaja tegevuste, teiste regulaarsete tegevuste või sööklas olemise ajal ebatavaline vaikuse tase;

• Suurenevad anonüümsed hoiatused, et „midagi hakkab juhtuma“;

• Suureneb nõudlus ümberpaigutuste järele teise vanglasse;

• Eelnevalt sõbralikult suheldud ametnike vältimine;

• Suureneb perekonnale ja sõpradele helistamiste arv, milles kurdetakse vangla tingimuste üle;

• Suureneb külastajate poolt sissetoodud keelatud esemete hulk;

• Suureneb kambri vahetust soovijate arv;

• Tuntud kinnipeetavate vastaste polarisatsioon;

• Kaebuste üleujutus – eriti teravalt kasvavad kaebused, mis on suunatud ühe konkreetse isiku vastu, enamasti ebapopulaarne poliitiline muutus;

• Suurenevad enesetapukatsed.