Erakorralise olukorra mõiste

iDevice ikoon Eelteadmised

Õppeaine „Erakorralised olukorrad vanglas“ raames peetakse erakorraliseks olukorraks ükskõik millist vahejuhtumit vanglas, mis oma olemuselt väljub tavapärasest vanglatöö rutiinist ja tingib vanglateenistusel vajaduse kasutusele võtta lisameetmeid, et tekkinud ebatavalist olukorda leevendada ja tagasi pöörduda igapäevasesse ja normaliseerunud vanglatöö rutiini.

Põhimõtteliselt võib väita, et vanglateenistuse jaoks on erakorralisteks olukorraks ükskõik milline sündmus, mille lahendamiseks vajab vangla täiendavaid ressursse või kõrgendatud tähelepanu, sest selle sündmuse tekkel on otseselt või kaudselt ohustatud vangla julgeolek.

Erakorraline olukord selle õppeaine raames võib näiteks olla vangi või vanglateenistuja ootamatu tõsisem haigestumine; vangla kommunikatsioonisüsteemi häire (veevarustus; küte; sidevahend; IT häire jne) või näiteks vangla igapäevast tööd muul moel häiriv vanglaväline sündmus (viirushaiguste puhang; lumetorm; metsatulekahju vms.). Seda loetelu saaks oluliselt pikendada, fantaasia siin kindlaid piire ei sea.

Tähtis on mõista, et vangla sisejulgeolekut võivad ohustada mitmed asjaolud, mis ei pruugigi näiteks olla seotud vanglaga. Teadvustama peab just seda asjaolu, et ohud võivad vanglateenistust varitseda ootamatult just sealt, kust reeglina neid kõige vähem oodata osatakse.

Kas erakorralist olukorda vanglas on võimalik siiski ette näha või seda ennetada? Vastuseks on: PIGEM JAH

 


Kõiki erakorralisi olukordi prognoosida loomulikult ei saa, aga kogenud ja õppinud vanglateenistuja oskab üldjuhul märgata neid asjaolusid, mis tõenäoliselt võivad endaga kaasa tuua vangla jaoks ohtlikke olukordi. Sellistele sündmustele või suundumustele õigeaegne ja professionaalne reageerimine vähendab selgelt erakorraliste olukordade tekkimise tõenäosust.


Võimaliku erakorralise olukorra ennetamiseks või erakorralises olukorras efektiivsemaks toimetulekuks rakendatakse vanglates teatud perioodidel nn. tugevdatud järelevalve teostamist. Kuivõrd kõiki võimalikke erakorralisi sündmusi vanglas ette näha ei ole võimalik, siis tugevdatud järelevalve teostamist saab vanglas teostada kas:

a) planeerides enne võimaliku erakorralise sündmuse teket;

            b) rakendades erakorralise sündmuse tekke järgselt.

 

Põhjalikuma ülevaate vanglas tugevdatud järelevalve teostamisest saab tutvudes õppematerjaliga: Põdra, A. (2007) Vanglatöö taktika – teenistus tugevdatud järelevalve tingimustes. Sisekaitseakadeemia.

 

Eesti vanglateenistus on 2010 aastal Justiitsministri käskkirjaga kinnitanud reageerimise ja juhtimisdokumendi "Vanglate erakorraliste sündmuste lahendamise plaan".

Käesoleva õpiobjekti valmimise ajal "Vanglate erakorraliste sündmuste lahendamise plaan" sätestab oma üld- ja eriosas tegevuskava ja juhtimisliine järgmiste hädaolukordade lahendamiseks:

  • massiline allumatus vanglas
  • relvastatud rünne vangla vastu
  • vanglas toimuv tulekahju, plahvatus või varing
  • pantvangi võtmine vanglas
  • mitme vangi samaaegne põgenemine
  • vanglas leviv epideemia
  • vangla territooriumi looduslik üleujutus
  • elutähtsa teenuse katkemine vanglas

Eelkirjeldatud sündmused on Eesti vanglateenistuse jaoks kvalifitseeritud hädaolukordadena. Loomulikult on nad ka vaadeldavad erakorraliste olukordadena ja seetõttu peab eelkirjeldatud sündmustes tegutsemist käesolevas õpiobjektis ja õppeaines vaatlema.

 

Autor rõhutab veelkord, et käesoleva õpiobjekti ja õppeaine "Erakorralised olukorrad vanglas" kontekstis ei vaadelda vaid kitsalt hädaolukordade lahendamist ja nendes käitumist Justiitsministri käskkirjaga kinnitatud "Vanglate erakorraliste sündmuste lahendamise plaan" raames, vaid tehakse seda laiemalt:

ERAKORRALISEKS OLUKORRAKS VANGLAS ON ÜKKÕIK MILLINE SÜNDMUS, MIS OMA OLEMUSELT VÄLJUB TAVAPÄRASEST VANGLATÖÖ RUTIINIST JA TINGIB VAJADUSE KASUTUSELE VÕTTA LISAMEETMEID, ET TEKKINUD OLUKORDA LEEVENDADA JA TAGASI PÖÖRDUDA IGAPÄEVASESSE VANGLATÖÖ RUTIINI.

Mis aga puudutab juhtimisdokumenti "Vanglate erakorraliste sündmuste lahendamise plaan", siis selles sätestatud vanglateenistuja esmast reageerimist, edastatava informatsiooni edastamise jt. tegevusi käsitletakse käesolevas õpiobjektis eraldi teemaplokis.


Väike test.

Kas said aru, milline sündmus vanglas võiks olla erakorraline olukord? Vasta pakutud variandile, kas "tõene" või "väär".

Abi võid saada vihjest.

 

VANGLAS VÕIB OLLA ERAKORRALISEKS SÜNDMUSEKS:Kinnipeetava tingimisi ennetähtaegne vabastamine on erakorraline sündmus vanglas

Tõene Väär     


Vanglateenistuse suveseminar ja suvepäevad on vangla jaoks erakorraline sündmus

Tõene Väär     


AS Elion server satub küberründe ohvriks

Tõene Väär     


Tallinna külastab Itaalia peaminister

Tõene Väär     


Mõnetunnine veevarustuse häire vanglas on erakorraline sündmus

Tõene Väär     


Võimekas vangla julgeolekuosakonna juhataja lahkub teenistusest

Tõene Väär     


Mingis teises Eesti vanglas on vangide massiline allumatus


Tõene Väär