Vangliteenistuja vormikandmise nõuded

Vanglateenistuja eetikakoodeksi p 1.6. kohaselt käitub vanglateenistuja korralikult igal ajal ja igas olukorras. Tema välimus on korrektne nii tööl kui ka vabal ajal.

Tulenevalt vangistusseadusest kannab vanglaametnik teenistuskohustuste täitmisel vormiriietust, mis antakse ametnikule tasuta. Vanglateenistuse ametikohtade loetelu, kes kannavad vormiriietust, vormiriietuse kirjelduse ja kandmise korra, samuti eraldusmärkide kirjelduse ja kandmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. Määruse kohaselt kannavad vormiriietust vanglaametnikud, vanglaametnikukandidaadid ja Justiitsministeeriumi ametnikud (välja arvatud nõunik-peakaplan ja sekretär-asjaajaja), kes ametikoha järgi kuuluvad vanglateenistusse. Vanglate osakonna põhimääruse järgi kuuluvad vanglateenistusse vanglate valdkonda juhtiva asekantsleri ja tema abi ametikoht ning vanglate osakonna koosseisu kuuluvad ametikohad (JuM 08.07.2003 määrus nr 50 § 51).

Vanglaametnik kannab vormiriietust ja eraldusmärke teenistuskohustuste täitmisel; vanglaametnikukandidaat kannab vormiriietust õppetöö ajal; vanglateenistusse kuuluv Justiitsministeeriumi ametnik on kohustatud kandma vormiriietust ja eraldusmärke, kui ta täidab vanglas teenistusülesandeid, või vanglas viibides, kui ta puutub kokku kinnipeetavatega (VV 30.11.2006 määrus nr 244 § 24 lg 1).

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License