Enesekontrolltest

IDevice küsimuse ikoon Eetika ja religiooni vahelised seosed
Kui eetika põhineb pigem mõistusel ja inimkogemusel, siis religioon...
  
... tugineb ratsionaalsele arutelule õigest ja väärast.
... põhineb ilmutusel või jumalikul autoriteedil.
... põhineb vajadusele edendada heaolu.
... välistab mõistuse kasutamise.

IDevice küsimuse ikoon Moraali erinevus religioonist
Moraal erineb religioonist selle poolest, et ...
  
... moraalil on suuremad raskused inimeste kavatsuste hindamisega.
... et moraal on pinnapealsem.
... moraali kehtestamiseks on olemas rahalised sanktsioonid.
... püüab oma printsiipe õigustada pigem põhjendusi otsides kui autoriteedile toetudes.

IDevice küsimuse ikoon Religiooni puudused
Religioosse käsu puuduseks on see, et ...
  
... ta põhineb autoriteedil ning meil võib puududa kindlustunne või üksmeel kõnealuse autoriteedi volituste suhtes.
... et selle järgijate ring on marginaalselt väike.
... et see ei puuduta eluliselt tähtsat isiklikus eksistentsis.
... et see kasutab üldiselt mõistust ilmutuse täienduse või lisana.

IDevice küsimuse ikoon Eetika ja seaduse vahelised seosed
Nii nagu moraalgi, edendavad paljud seadused heaolu ja ühiskondlikku harmooniat ...
  
... ning seaduse silmis süütu inimene on alati moraalne.
... ning kui eetika leiab, et mõned seadused on ebamoraalsed, siis on need kehtetud.
... kuid võib ette tulla nii ebaõiglasi seadusi kui ka moraalseid tegusid, mida ei saa juriidiliselt peale sundida.
... ning seadus hõlmab kõiki moraali aspekte.

IDevice küsimuse ikoon Moraali erinevus seadusest
Moraal erineb seadusest selle poolest, et ...
  
... moraali kehtestamisel on sanktsioonideks südametunnistus või reputatsioon, samas kui seaduse kehtestamiseks on olemas füüsilised ja rahalised sanktsioonid.
... moraal on pinnapealsem kui seadus.
... moraal toetub rohkem ilmutusele ja seadus ratsionaalsele mõtlemisele.
...   isiku juriidiline kohustus kaalub alati üles tema moraalse kohustuse.

IDevice küsimuse ikoon Seaduse puudused
Seaduse puuduseks on see, et ...
  
... ta põhineb autoriteedil, kelle volituste suhtes puudub üksmeel.
... ei saa olla seadusi iga sotsiaalse tõve vastu ning pole võimalik kehtestada kõiki soovitavaid seadusi.
... selle kehtestamiseks puuduvad  sanktsioonid.
...  see loob tarbetuid piiranguid inimeste vabadusele ja heaolule.

IDevice küsimuse ikoon Eetika ja etiketi vahelised seosed
Etikett puudutab rohkem ühiskondliku eksistentsi vormi ja stiili kui selle olemust, samas ...
  
... on etiketikohased rituaalid moraalselt ülimuslikud.
... välistab etiketi olemasolu ebamoraalse käitumise.
... puuduvad moraalil ja etiketil otsesed kokkupuuetpunktid.
... omandab omaks võetud tava moraalireegli tähtsuse ning selle ignoreerimine võib olla ebamoraalne.

IDevice küsimuse ikoon Moraali erinevus etiketist
Moraal erineb etiketist selle poolest, et ....
  
... moraal püüab oma printsiipe õigustada pigem autoriteedile toetudes.
... moraal puudutab sügavamalt meie ühiskondliku eksistentsi olemust.
... etikett tegeleb sellega, mis on õige käitumine sügavamas mõttes.
... moraal ei puuduta eluliselt tähtsat isiklikus ja ühiskondlikus eksistentsis.

Moraali eesmärgid
Moraalil on viis järgmist otstarvet:
õpetada inimesi õigesti elama
motiveerida inimesi kompromisse tegema
hoida ühiskonda koost lagunemast
takistada tugevamatel nõrgematele kurja tegemast
leevendada inimkannatusi
soodustada inimõitsengut
suurendada naudingute hulka
aidata hoida asju laiemas perspektiivis
lahendada huvikonflikte õiglaselt ja mõistlikult
jagada kiitust ja laitust, tasu ning karistust ja süüdEetilise hinnangu sfäärid
Hindamaks mingi teo/ käitumise eetilisust, keskenduvad eetikaanalüüsid:
teole
eesmärgile
kuludele
tagajärgedele
kasusaajatele
kohtupraktikale
iseloomule
motiivile
universaliseeritavusele
aktuaalsusele