Vanglateenistuja majanduslik sõltumatus

Vastavalt Avaliku teenistuse seaduse § 59 lõikele 1 peab teenistuja oma teenistuskohustusi täitma täpselt, õigeaegselt, kohusetundlikult, otstarbekalt ja omakasupüüdmatult, lähtudes avalikest huvidest. Ametiisiku poolt ametiseisundi kasutamine omakasu saamise eesmärgil, tehes põhjendamatuid või õigusvastaseid otsuseid või toiminguid või jättes tegemata õiguspärased otsused või toimingud, on Korruptsioonivastase seaduse § 5 lõikes 1 sätestatud korruptiivne tegu.

Vanglateenistujale esitatavaid nõudeid täpsustab vanglateenistuja eetikakoodeksi 5. punkt:

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Vanglateenistuja ei tee otsuseid ega toiminguid omakasu eesmärgil. Ta keeldub teenusest, kingitusest, rahast jms, mis võivad mõjutada tema sõltumatust teenistusülesannete täitmisel või mida võidakse nii käsitada.  
 
5.2. Vanglateenistuja ei võta vastu toetusi vangla jaoks (nt tasuta ruume, koolitust, vahendeid, õppereise, remonttöid jms) eraisikult ega äriühingult. Vastu võib võtta annetusi vanglateenistuskohustuste täitmisel töövõimetuks jäänud ametniku ja teenistuses hukkunud ametniku pereliikmete toetusfondi.  
5.3. Vanglateenistuja ei võta vastu toetusi vangla jaoks muult juriidiliselt isikult, kui on alust uskuda, et asutuse tegevust toetades on sel majanduslikke või muid omakasupüüdlikke huve.  
5.4. Vanglateenistuja võib vangide valmistatud tooteid osta ainult jaemüügist.  
5.5. Vanglateenistuja ei kasuta vangide osutatavaid teenuseid nagu näiteks jalatsi- ja rõivaparandus, puhastusteenused, samuti ei võta vastu isiklikke teeneid vangidelt ja kriminaalhooldusalustelt.  
5.6. Vanglateenistuja hoidub töötamast teise tööandja juures, kus ta võib kahjustada vanglateenistuse mainet (nt hasartmängukohas, inkassofirmas, klienditeenindajana ööklubis, baaris ja muudes taolistes meelelahutuskohtades, turvatöötajana).  
5.7. Vanglateenistus aitab oma nõuannetega kaasa, et vanglateenistuja käituks õiguskuulekalt ka väljaspool tööd. Vanglateenistuja hoidub tegudest, mis kahjustavad tema tööandjat – riiki (maksupettused, ebaseaduslik töötamine jt).  

 

iDevice ikoon Pildigalerii
Näita 5.1; 5.2; 5.3 pilti
5.1; 5.2; 5.3
Näita 5.1; 5.2; 5.3 pilti
5.1; 5.2; 5.3
Näita 5.5 pilti
5.5
Näita 5.5 pilti
5.5
Näita 5.5 pilti
5.5
Näita 5.5 pilti
5.5
Näita 5.5 pilti
5.5
Näita 5.5 pilti
5.5
Näita 5.5 pilti
5.5
Näita 5.5 pilti
5.5

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License