Vabadusõiguste riive põhiseaduspärasus

Vt. Seonduvalt õppematerjale:

Üldiselt:
Millisel juhul on lubatud põhiõiguste piiramine?Vastus järgmiseid sammusid pidi:

 

I samm: kas kõneallolev põhiõigus on üldse asjasse puutuv - ehk põhiõiguste kaitsepiirkonna küsimus ehk PÕHIÕIGUSTE KAITSEALA MÄÄRAMINE

II samm: kas põhiõigust on üleüldse piiratud ehk PÕHIÕIGUSTE KITSENDUSE TUVASTAMINE ehk riive tuvastamine = Põhiõigust on piiratud, kui põhiõiguse adressaat on mõjutanud mingit tegevust, seisundit, positsiooni põhiõiguse kandja jaoks ebasoodsalt.

III samm: kas piiratud on ebaseaduslikult ehk PÕHIÕIGUSTE KITSENDUSE LUBATAVUSE TUVASTAMINE


Lubamatu põhiõiguste piiramine = põhiõiguste rikkumine Vabadusõiguste kaitse üldpõhimõtted ehk põhiõiguste piirid täpsemalt

iDevide ikoon Vabadusõiguste kaitse üldpõhimõtted ehk põhiõiguste piirid täpsemalt

vt vabadusõiguste riive põhiseaduspärasuse skeem,
vt ka Aaro Mõttuse Riigiõiguse ülevaatekonspektis lk.54 joonis 13

1. Nimeta põhiõigusnorm!
2. Määra põhiõiguse kaitseala!
 2.1. isikuline kaitseala (keda kaitseb?):

  • Igaühe õigused
  • Kodanikuõigused
  • Rahvusõigused

 2.2. esemeline kaitseala (hüve, mida põhiõigus kaitseb)

  • Tegevus
  • Seisund
  • Positsioon

3. Kas kontrollitav suhe on kaitsealaga hõlmatud?

- Kas isik, kelle õigusi väidetavalt rikutakse, kuulub põhiõigusnormi isikulisse kaitsealasse ehk õigustatud subjektide ringi?
- Kas analüüsitav suhe on hõlmatud põhiõigusnormiga kaitstava hüvega?

 

4. Kas põhiõigust on piiratud?
Põhiõigust on piiratud, kui põhiõiguse adressaat on mõjutanud mingit tegevust, seisundit, positsiooni põhiõiguse kandja jaoks ebasoodsalt.

5. Kas piirang on PS-pärane? NB! Lubamatu põhiõiguste piiramine = põhiõiguste rikkumine
5.1. Põhiõiguse piirangu PS-pärasuse formaalsed nõuded:
 5.1.1. PS § 3: seaduse reservatsiooni nõue e. piirangu lubatavus peab olema seaduses.

Lisaks veel - Põhiõigused jagunevad tulenevalt seadusega piiramise võimalustest:
1) Lihtne e. piiranguteta seaduse reservatsioon (nt. §29 lg.1 II lause)
2) kvalifitseeritud e. piirangutega seaduse reservatsioon (nt. §26 II lause)
3) PS otseselt piiramise võimalust ette ei näe (nt. §-d 16 - 18)

5.1.2. PS § 13: õigusselguse nõue e. põhiõigust piirata lubav norm peab olema sõnastatud üheselt arusaadavalt.

Lisaks veel - kas on aru saada Kes? Kuidas? Millises ulatuses? põhiõigust piirata võib.

5.2. Põhiõiguse PS-pärase piirangu materiaalsed nõuded:
 5.2.1. Määra põhiõiguse piirangu legitiimne eesmärk! Lisaks veel - Kas kvalifitseeritud reservatsiooniga põhiõiguse piirangu eesmärk vastab lubatavuse alustele? Kas reservatsioonita põhiõiguse piirangu eesmärk vastab mõnele PS põhimõttele?
 5.2.2. PS § 11: põhiõiguse piirangu proportsionaalsus:

  • Kohane ehk sobilik vahend?
  • Vajalik ehk hädavajalik ehk parim vahend?
  • Proportsionaalne eesmärgi suhtes ehk mõõdukas vahend ehk saavutatav kasu peab üles kaaluma võimaliku kahju?