Vangistusseadus

§ 68.Läbiotsimine

(1)Vanglateenistuse ametnikul on õigus teostada kinnipeetava läbiotsimist, temaisiklike asjade, elu- ja olmeruumide, samuti teiste ruumide ja territooriumiläbiotsimist keelatud esemete ja ainete avastamiseks. Kinnipeetava läbiotsimistteostavad temaga samast soost isikud.

[RT I 2009, 39, 261- jõust. 24.07.2009]

(2)Vanglateenistuse ametniku poolt läbiotsimisel leitud keelatud esemed ja ainedkuuluvad äravõtmisele ning realiseerimisele või hävitamisele. Realiseerimiselsaadud summad kantakse riigieelarvesse. Leitud dokumendid võtab vanglateenistushoiule ja tagastab kinnipeetavale vanglast vabanemisel.

[RT I 2009, 39, 261- jõust. 24.07.2009]

(3)Vanglateenistuse ametnikul on õigus vanglasse saabuvad ja vanglast väljuvadisikud ning nende asjad läbi otsida. Läbiotsimist teostab isikuga samast soostvanglateenistuse ametnik.

[RT I 2009, 39,261 - jõust. 24.07.2009]

(4)Läbiotsimise korra kehtestabjustiitsminister määrusega.

[RT I 2008, 17,118 - jõust. 1.06.2008]

§ 69.Täiendavad julgeolekuabinõud

(1)Täiendavaid julgeolekuabinõusid kohaldatakse kinnipeetavale, kessüstemaatiliselt rikub käesoleva seaduse või vangla sisekorraeeskirja nõudeid,kahjustab oma tervist või on suitsiidi- või põgenemiskalduvustega, samutikinnipeetavale, kes on ohtlik teistele isikutele või vangla julgeolekule.Täiendavaid julgeolekuabinõusid võib kohaldada ka raske õiguserikkumiseärahoidmiseks.

[RT I 2006, 63, 466- jõust. 1.02.2007]

(2)Täiendavate julgeolekuabinõudena on lubatud:
1) kinnipeetava vanglasisese liikumis- ja suhtlemisvabaduse piiramine;
2) isiklike riiete kandmise või esemete kasutamise keelamine;
3) kehakultuuriga tegelemise keelamine;
4) eraldatud lukustatud kambrisse paigutamine;
5) ohjeldusmeetmete kasutamine.

(3)Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolude äralangemiseltäiendavate julgeolekuabinõude kohaldamine lõpetatakse.

(4) Täiendavaidjulgeolekuabinõusid kohaldab vanglateenistus. Edasilükkamatul juhul kohaldabtäiendavaid julgeolekuabinõusid kõrgem kohalviibiv vanglateenistuse ametnik.

[RT I 2009, 39, 261- jõust. 24.07.2009]

§ 70.Ohjeldusmeetmete kasutamine

(1)Käesoleva seaduse § 69 lõike 2 punktis 5 sätestatud ohjeldusmeetmena võibkasutada fikseerimist, käeraudu, jalaraudu või rahustussärki. Ohjeldusmeetmeidvõib kasutada ka kinnipeetava saatmisel. Jalaraudu võib kasutadaohjeldusmeetmena üksnes kinnipeetava saatmisel või vanglasisesel paigutamisel.

[RT I 2006, 63, 466- jõust. 1.02.2007]

(2)Ohjeldusmeetme kasutamine ei tohi kesta üle 12 tunni.

§ 701.Vangla erivahendid ja teenistusrelvad

(1) Vanglaerivahenditeks on:
1) kaitsekiiver;
2) soomus- ja muu kuulikindel vest;
3) soomus- ja muu löögikindel kilp;
4) erioperatsioonidel kasutatav riietus ja sööbivate ainete eest kaitsevnäokate;
5) valgus- ja heliseadmed;
6) eriotstarbelised värvimis- ja märgistusvahendid;
7) pisargaasi- ja suitsugranaadid (-seadmed);
8) eriotstarbelised lõhkamisseadeldised, mida ei kasutata inimeste vastu;
9) sõidukite sundpeatamise vahendid;
10) soomus- või muu eriotstarbeline sõiduk;
11) teenistuskoer.

(2) Vanglarelvastusse kuuluvad:
1) kumminui ja teleskoopnui;
[RT I 2006, 63,466 - jõust. 1.02.2007]

2)gaasirelv;
3) pneumorelv;
4) tulirelv.

§ 71.Vangla erivahendite ja teenistusrelvade kasutamine
[RT I 2003, 26, 157- jõust. 1.04.2003]

(1)Erivahendite ja teenistusrelvade kasutamine vanglateenistuse ametniku poolt onlubatud ainult äärmuslikel juhtudel, kui kõik ülejäänud meetmed kinnipeetavapõgenemise takistamiseks, põgenenud kinnipeetava tabamiseks, relvastatud võimõne muu ohtliku esemega varustatud kinnipeetava kahjutuks tegemiseks,kallaletungi kõrvaldamiseks või kõrvaliste isikute vanglasse sissetungimisetakistamiseks on ammendatud. Erivahendi ning teenistusrelva kasutamise korraltuleb hoiduda inimeste tervise kahjustamisest suuremal määral, kui see on antudjuhul vältimatu.

[RT I 2009, 39, 261- jõust. 24.07.2009]

(2)Vanglateenistuse ametnik võib kasutada teenistusülesannete täitmisel ja endaohutuse tagamiseks enesekaitsevahendeid ning füüsilist jõudu.

[RT I 2009, 39, 261- jõust. 24.07.2009]

(3)Teenistusülesannete täitmisel võib vanglateenistuse ametnik ohutuse tagamisekskehtestada enda, teiste isikute või objektide ümber ohutsooni, millesse ei tohitema loata siseneda. Selle nõude rikkumisel võib vanglateenistuse ametnikkasutada füüsilist jõudu, erivahendeid ning külm- ja gaasirelvi.

[RT I 2009, 39, 261- jõust. 24.07.2009]

(4)Tulirelva kasutamine naiste ja alaealiste vastu on keelatud, välja arvatudpõgenemisel, samuti kui nimetatud isikud kasutavad relva vastupanu avaldamiselvõi kallaletungil vanglateenistuse ametnikule või muudele isikutele.

[RT I 2009, 39, 261- jõust. 24.07.2009]

(5)Teenistuskoera kasutamine on lubatud lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 3ja 4 toodud alustele ka narkootilise või psühhotroopse aine avastamiseks.
[RT I 2003, 26,157 - jõust. 1.04.2003]

(6)Tulirelva kasutamisele peab eelnema hoiatus relva kasutada või hoiatuslask.Eelneva hoiatuse või hoiatuslasuta on tulirelva kasutamine lubatudedasilükkamatul juhul, tõrjumaks vahetut ja otsest ohtu elule ja tervisele.
[RT I 2003, 26,157 - jõust. 1.04.2003]

(7)Massiliste korratuste puhul otsustatakse erivahendite ja teenistusrelvadekasutamine hädaolukorra lahendamist reguleerivate õigusaktide kohaselt.

[RT I 2009, 39, 261- jõust. 24.07.2009]

(71)Pärast erivahendi, teenistusrelva või jõu kasutamist kinnipeetava suhteskontrollitakse tema terviseseisundit ning kontrolli tulemus protokollitakse.

[RT I 2008, 17,118 - jõust. 1.06.2008]


(8) Erivahenditeja teenistusrelvade kasutamise täpsema korra ning tulirelva kandmise õigustomavate vanglateenistuse ametnike loetelu kehtestab justiitsminister.

[RT I 2009, 39, 261- jõust. 24.07.2009]